هیات مدیره

مهندس اسفندیار دهقانیان

مهندس اسفندیار دهقانیان

نایب رئیس و مدیر عامل
دکتر مظفر سلیمانی

دکتر مظفر سلیمانی

رئیس هیات مدیره
مهندس سعید ریحانی

مهندس سعید ریحانی

عضو هیات مدیره

مهندس مهدی امیر شقاقی

عضو هیات مدیره
دکتر شاپور شرافت

دکتر شاپور شرافت

عضو هیات مدیره