معاونین و مدیران

هومن مشعشعی

هومن مشعشعی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
مهرداد حیدری

مهرداد حیدری

معاون مالی و اداری

سید محمدرضا موسوی

معاون فنی و مهندسی

محمدرضا مومنی

معاون بازرگانی و توسعه شهری
محمد جعفر صالحی گلباغی

محمد جعفر صالحی گلباغی

معاون املاک و فروش و حقوقی

شهرام محمدی اقدم

مدیر امور قراردادها

مهدی رحمانی

مدیر امور اداری و پشتیبانی

آرش قلندری

مدیر امور طراحی

امیرحسین کریمی

مدیر املاک

مهران ملک شاهیان

مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی

مهدی نایب

مدیر مالی