خدمات

احتراما با توجه به درخواست شرکت‌کنندگان در مناقصه مبنی بر تمدید زمان تحویل اسناد مناقصه، بدینوسیله تاریخ نهائی تحویل اسناد تا پایان وقت اداری(ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 تمدید می‌گردد.

  • مناقصه تامین - حمل - نصب و اجرا بخش های باقیمانده اسکلت فلزی، سقف ها و دیوارهای بتنی بلوک های A و C مجتمع مسکونی بهروز واقع در تهران را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای بصورت نقد و تهاتر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
  • تامین مصالح و عملیات اجرایی وال پست و تیغه چینی مجتمع مسکونی کاوه واقع در تهران را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای بصورت نقد به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
  • تامین مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی کارهای باقیمانده و تکمیلی ساختمانی و تاسیسات بلوک غربی ساختمان مسکونی پروژه شهر آتیه واقع در شهر قزوین.